محاسبه وزن ورق آهن

طول (میلیمتر)
عرض (متر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن میلگرد

طول (متر)
قطر (میلیمتر)

-

محاسبه وزن ورق آلومینیوم

طول (میلیمتر)
عرض (متر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله مبلی

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله مانیسمان

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن لوله اسپیرال

طول (متر)
قطر (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن نبشی L

طول (متر)
سایز بال(سانتیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-

محاسبه وزن تیرآهن IPE

طول (متر)
سایز

-

محاسبه وزن ناودانی UNP

طول (متر)
سایز

-

طول (میلیمتر)
سایز (میلیمتر)
ضخامت (میلیمتر)

-