محاسبه وزن ورق آهن

وزن نهایی (کیلوگرم)
عرض (متر)
طول (میلیمتر)
ضخامت ورق (میلیمتر)

محاسبه وزن ورق آلومینیوم

طول (میلیمتر)
عرض (متر)
ضخامت ورق (میلیمتر)
وزن نهایی (کیلوگرم)

محاسبه وزن میلگرد

طول (میلیمتر)
قطر (میلیمتر)
وزن نهایی (کیلوگرم)